Samen voor goede jeugdhulp en zorg

Team Integrale Jeugdhulp (TIJ Zeeland) biedt vele vormen van passende hulp en ondersteuning binnen de jeugdhulpverlening in Zeeland. Dit heeft betrekking op alle kinderen, jongeren, ouders en gezinnen met een hulpvraag. De hulp kan plaatsvinden in de vorm van: intensieve ambulante thuisbegeleiding, (tijdelijk) verblijf, groepsbegeleiding, residentiële zorg, fasehuizen, begeleid wonen, WMO zorg, systeembegeleiding, speltherapie, diagnostiek, basis GGZ behandeling, specialistische GGZ behandeling, casusregie, onderwijs-zorg arrangementen, dagbehandeling, kindergeneeskunde GGZ.

Participeren in goede zorg

TIJ Zeeland is erop ingericht om samen te werken met andere jeugdhulpaanbieders. Niet alleen binnen het eigen samenwerkingsverband, maar ook buiten de organisatiegrenzen arrangeert TIJ Zeeland hulpverlening. Binnen elk integraal zorgprogramma worden altijd meerdere instanties betrokken, zoals de gemeentelijke toegang, de verwijzer, de school en het eigen netwerk. Als daar behoefte aan is dan kan dit worden uitgebreid. De gezinscoördinator is hierbij degene die de passende hulp organiseert.

Doorgaande hulp 18- naar 18+

Verschillende partners van TIJ Zeeland hebben ook WMO contracten of leveren ook volwassenenzorg waardoor doorgaande hulp van 18- naar 18+ tot de mogelijkheden behoort. Jongeren die na hun 18e nog niet zelfstandig zijn, kunnen gebruik maken van deze begeleiding in wonen, werk, financiën of specialistische begeleiding vanwege specifieke problematiek gericht op het voorkomen van terugval.

TIJ Zeeland en scholen

TIJ Zeeland werkt in diverse vormen samen met scholen, zowel binnen primair als voorgezet onderwijs. Met schoolbesturen van Integrale Kind Centra (IKC) spreken we over het opzetten van de zorgstructuur en zijn de eerste initiatieven genomen van vroege signalering en preventieve ondersteuning aan kind en gezin.

TIJ Zeeland en huisartsen

TIJ Zeeland heeft korte lijnen met huisartsen in de regio. Gaat een cliënt een traject in dan ontvangt de huisarts bij aanvang en na afsluiting een rapportage. Indien gewenst kan TIJ Zeeland hierin een advies opnemen over een vervolgtraject. Daarnaast kunnen huisartsen en POH-GGZ bij de specialistische GGZ partners van TIJ Zeeland terecht voor vragen over individuele casuïstiek en het bepalen van de juiste doorverwijzing.

 

Matched care wordt ondersteund, doordat de huisarts vaak eerst naar de POH-GGZ verwijst en hier al veel concrete informatie voor de vraag verheldering kan worden opgedaan. Wanneer doorverwijzing alsnog nodig blijkt te zijn, wordt de informatie via een warme overdracht meteen ingezet om zo snel mogelijk de juist hulpverlening te bieden. Is er vanwege wachtlijsten voor de specialistische GGZ geen plaats , dan kan de POH-GGZ ter overbrugging doorgaan met ondersteunende gesprekken. Verder is er ook sprake van kennisoverdracht met de Zeeuwse huisartsen coöperatie via EGZ (Eerstelijns GGZ Zeeland BV).