Voor verwijzers

Basis-GGZ

Code: 54001 Lees meer...
B-GGZ is gericht op het herstel of voorkoming van (verergering van) een psychische stoornis. BGGZ omvat de behandeling van jeugdigen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek. Naar de B-GGZ wordt verwezen als er een vermoeden bestaat van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Er is sprake van een goed sociaal ontwikkeld netwerk met een grote kans op herstel op korte termijn. Het kan ook gaan om Cliënten met ernstige maar stabiel psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeven. Perceel: 3a laagcomplex Landelijke code: Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J Doelgroep: GGZ Bekijk de pagina

Begeleiding

Code: 45A63 Lees meer...
Deze vorm van begeleiding richt zich veelal op de zich nog voordoende kenmerken van kind-eigenproblematiek. Behandeling is afgeschaald, maar de jeugdige, het gezin moet de positieve resultaten uit de behandeling nog verder kunnen inzetten in het algemeen dagelijks leven. Herhaling is nog nodig, de eigen kracht is nog niet volledig bereikt. (ook MBO) Perceel: 3a laagcomplex Landelijke code: Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (gezin/systeem) Door wie: Juutsom, Prokino Zorg, Stichting KIO Doelgroep: J&O, LVB Bekijk de pagina

Begeleiding - licht - individueel - thuis

Code: 45A48 Lees meer...
De begeleiding wordt veelal gegeven vanuit de laatste fase van de (gespecialiseerde) hulpverlening. Jeugdige en/of zijn ouders hebben (nog) niet volledig de vaardigheden om hun lichtere problematiek op eigen kracht aan te pakken. Begeleiding kan ook ingezet worden ter vergroting van de opvoedvaardigheden van ouders of om jeugdigen zélf te begeleiden bij gestelde ontwikkelingseisen die nu net te zwaar voor hen zijn. Perceel: zes Landelijke code: Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (individueel) Door wie: Juutsom, Prokino Zorg Doelgroep: J&O, LVB Bekijk de pagina

Begeleiding - middelzwaar

Code: 45A04 Lees meer...
Bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving gericht op het verbeteren van het gedrag van de jeugdige. Ouders en jeugdige ontwikkelen en/of versterken van vaardigheden waarmee ongewenst gedrag verder voorkomen wordt. Het gaat veelal om een combinatie van gezinsproblematiek en gedragsproblematiek. Er wordt gewerkt aan verbeteren van sociale vaardigheden, zelfbeeld/zelfbewustzijn, relatie tussen ouders en kinderen. Problematiek wordt als zwaar ervaren maar is niet multi-complex. Er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedrags- of ontwikkelingsstoornis. (HBO) Prokino ook Triple P Perceel: 3a middencomplex Landelijke code: Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, Juutsom, Prokino Zorg, Stichting KIO Doelgroep: GGZ, J&O, LVB Bekijk de pagina

Begeleiding/ dagbesteding - locatie aanbieder

Code: 41A22 Lees meer...
Bij dagbesteding in perceel 6 gaat het in eerste instantie om dagactiviteiten die ingezet worden om de ontwikkeling van de jeugdige ook in de vrije tijd te stimuleren. De jeugdige ervaart structuur, en voelt zich nuttig door het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. De activiteiten worden professioneel begeleid. Daarnaast kan het gezin / het systeem de zorg en opvoeding van de jeugdige langer volhouden doordat de jeugdige op bepaalde momenten buiten het systeem verblijft. Perceel: zes Landelijke code: Dagbesteding: inspanningsgericht (licht) Door wie: Juutsom, Prokino Zorg, Stichting KIO Doelgroep: J&O, LVB Bekijk de pagina

Casusregie - regulier

Code: 49B02 Lees meer...
Casusregie is bedoeld voor gezinnen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf en de betrokken hulpverlening niet (meer) het overzicht en de regie hebben. Casusregie kan pas worden ingezet wanneer het niet lukt door de al betrokken hulpverlening (eventueel na ophoging van de beschikbare uren) om regie te voeren en te komen tot een gezamenlijk plan. De casusregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het gezinsplan (1 gezin-1 plan) met betrokkenen, en zorgt voor de coördinatie, begeleiding, volgen en toezien van het planmatig en doelgericht inzetten van (jeugd)hulp voor de jeugdigen en hun gezin/opvoeders. Het bevat domeinoverstijgend analyseren van situaties waar sprake is van kinderen met opgroei-/ opvoedings-/ veiligheidsproblematiek, het omzetten van de analyse naar concrete doelen en zorgtoeleiding. Casusregie regulier is de functie, die het proces, de afstemming en uitvoering van alle hulp en zorg regelt voor en met gezinnen en jeugdhulpaanbieders. Het opstellen van rapportages met verzoek tot raadsonderzoek valt hier ook onder. Perceel: 3a hoogcomplex Landelijke code: Drang/casusregie: output gericht Door wie: JIPP Psychologie Praktijk Goes, Prokino Zorg, Stichting KIO, Triade Psychologenpraktijk K&J Doelgroep: GGZ, J&O, LVB Bekijk de pagina

Dagbehandeling

Code: 41A15 Lees meer...
De problemen van de jeugdige (vanuit gedrag, ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek) zijn dusdanig groot dat hij niet adequaat kan functioneren thuis, op school, kinderdagverblijf. Er is sprake van kind-eigen problematiek maar deze kan versterkt zijn doordat het netwerk van de jeugdige deze problematiek niet kan hanteren. De ontwikkeling wordt gestimuleerd door het hanteren van een gestructureerd dagprogramma waarbij diverse disciplines worden ingezet. De jeugdige is (nog) niet in staat onderwijs te volgen, de kwaliteit van leven wordt ernstig belemmerd als deze dagbehandeling niet wordt ingezet. Er is sprake van veelal zware problematiek en noodzakelijke behandeling, maar de behandeling kenmerkt zich door gestaag aanbieden van methodische interventies en wordt dikwijls ingezet in een aangepaste accommodatie. Perceel: 3a middencomplex Landelijke code: Dagbehandeling specialistisch: inspanningsgericht (middel) Door wie: Stichting KIO Doelgroep: LVB Bekijk de pagina

Diagnostiek

Code: 54004 Lees meer...
Diagnostiek wordt ingezet om het gedrag van de jeugdige te duiden en als van tevoren niet duidelijk is of behandeling nodig is. Diagnostiek betreft het proces waarbij de probleemgebieden in het functioneren van de jeugdige genuanceerd wordt beschreven. Hierbij hoort een inventarisatie van verschillende omgevingsvariabelen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de jeugdige. Diagnostiek is gericht op de volle breedte van de ontwikkeling van de jeugdige, de in de ontwikkeling optredende problemen en kansen en de mogelijkheden voor behandeling en/of begeleiding. Perceel: 3a hoogcomplex Landelijke code: Jeugd-ggz diagnostiek Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J Doelgroep: GGZ Bekijk de pagina

Fasehuizen - groepswonen

Code: 50A01 Lees meer...
In een fasehuis wonen jeugdigen die (nog) niet geheel zelfstandig hun bestaan kunnen inrichten. Het is meestal een afbouw van wonen met intensieve behandeling naar wonen met minder begeleiding. De jeugdigen kunnen nog niet zelfstandig wonen, maar staan minder open voor hulpverlening. De begeleiding betreft training gericht op zelfstandigheid en is veelal ingericht vanuit een drietal fasen (van 24-uurs toezicht naar volledige zelfstandigheid). De jeugdigen gaan nog naar school of hebben dagbesteding (of worden door het fasehuis begeleid naar deze invulling van de dag). Fasehuizen kunnen er zijn voor verschillende doelgroepen: jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren met psychiatrische problematiek maar er is ook een traject denkbaar voor jonge moeders. Perceel: 3a hoogcomplex Landelijke code: Zelfstandig leven Door wie: Juutsom, Prokino Zorg, Stichting KIO Doelgroep: J&O, LVB Bekijk de pagina

Gezinshuis - begeleidingsvariant

Code: 44A08 Lees meer...
Een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere kinderen worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouder. Er is geen sprake (meer) van complexe gedragsproblematiek, de jeugdige kan echter ook niet meer thuis wonen. De gezinshuisouders zijn als vaste opvoeders veelal 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bieden de jeugdige een zo “normaal” mogelijk gezinsleven waarbij de jeugdige profiteert van stabiliteit, veiligheid en continuïteit. Het wonen is inclusief dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Er worden minimaal 2, maximaal 6 kinderen opgenomen. Perceel: 3a middencomplex Landelijke code: Gezinshuis: inspanningsgericht Door wie: Stichting KIO Doelgroep: LVB Bekijk de pagina

Groepstraining- begeleiding/afschaling

Code: 45A24 Lees meer...
De trainingen worden gegeven door trainers die bekend zijn met de specifieke problematiek van het thema van de training. De trainingen zijn gericht op het versterken van de mogelijkheden van de jeugdige en/of zijn ouders. Door het volgen van de training kan de jeugdige weer geheel geïntegreerd meeleven in zijn sociale omgeving. Training binnen een groep kent een meerwaarde boven individuele aandacht. De training hoeft niet specifiek op de jeugdige gericht te zijn, maar kan ook gegeven worden aan ouders of jeugdigen én ouders. Perceel: zes Landelijke code: Door wie: Triade Psychologenpraktijk K&J Doelgroep: GGZ Bekijk de pagina

Kindergeneeskundige GGZ 20/40/60 minuten

Code: 53Z01/53Z02/53Z03 Lees meer...
Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen betreft behandeling van jeugdigen met ADHD of niet nader geduide psychosociale problematiek bij jeugdigen. Ingezet wordt op stabiliseren en signaleren of terugval aan de orde is. Behandeling vindt plaats door een kinderarts. Curatieve GGZ wordt veelal ingezet als in een eerder jeugdhulptraject een diagnose is gesteld en behandeling heeft plaatsgehad. Het gaat veelal om medicatie-onderhoud. Perceel: 3a laagcomplex Landelijke code: Kindergeneeskunde Door wie: JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J Doelgroep: GGZ Bekijk de pagina

Kort ambulant

Code: 45A52 Lees meer...
Kort ambulant kan ingezet worden als er ingeschat wordt dat de problematiek niet meer dan een korte termijn nodig heeft van hulpverlening (het zgn. 5-gesprekkenmodel). Voorliggend veld voldoet net niet genoeg maar met een korte inzet kan gespecialiseerde jeugdhulp worden voorkomen. Kort ambulant wordt het meest ingezet in de Toegang van de gemeente maar kan ook een opdracht zijn aan een jeugdhulpaanbieder. Ook kan dit ingezet worden als jeugdhulp-ondersteuning in huisartsenpraktijken. 5-gesprekken model Perceel: vijf Landelijke code: Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (op locatie) Door wie: Prokino Zorg Doelgroep: J&O Bekijk de pagina

Onderwijs- zorgarrangementen 4-18 jaar (groep)

Code: 45A49 Lees meer...
Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met een gecombineerde onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en diens omgeving, waarin speciaal onderwijs of jeugdhulp niet alleen kan voorzien. Het onderwijs is verantwoordelijk voor het leveren van een passende onderwijsplek en daarbij behorende ondersteuning, de gemeenten voor de jeugdhulp. Perceel: 3a hoogcomplex Landelijke code: Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (ambulant) Door wie: Prokino Zorg, Stichting KIO Doelgroep: GGZ, J&O, LVB Bekijk de pagina

Persoonlijke verzorging

Code: 40A11 Lees meer...
Persoonlijke verzorging richt zich op de ontwikkeling of stabiliseren van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg om een tekort aan zelfredzaamheid op te lossen door het aanleren van vaardigheden zodat de Cliënt zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. Het gaat hier om zindelijkheidtraining, aan- en uitkleden, toiletgang, wassen, etc. De inzet van persoonlijke verzorging is tevens mogelijk om het gezin tijdelijk te ondersteunen omdat de draagkracht/draaglast binnen het gezin is verstoord of om de maatschappelijke participatie van ouders mogelijk te maken. Perceel: zes Landelijke code: Persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht (individueel) Door wie: Stichting KIO Doelgroep: LVB Bekijk de pagina

Specialistische JGGZ - hoog specialistisch

Code: 54003 Lees meer...
S-GGZ richt zich op het herstel of voorkoming van verergering van een psychische of psychiatrische stoornis. S-GGZ bevat de behandeling van jeugdigen met ernstige of complexe psychische problemen. Naar de S-GGZ hoog complex wordt verwezen als er (een vermoeden van) een DSM benoemde stoornis bestaat, met een hoge mate van complexiteit en/of hoog risico. Onder complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen. Ook als er sprake is van een combinatie tussen kind-eigen problematiek met ouder-of systeemproblematiek is er sprake van complexiteit. Het verschil met S-GGZ extra-zwaar uit perceel 1 is dat de systeemproblematiek met name voortvloeit uit de kind-eigen problematiek. Perceel: 3a hoogcomplex Landelijke code: Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J Doelgroep: GGZ Bekijk de pagina

Specialistische JGGZ - specialistisch

Code: 54002 Lees meer...
Specialistische-GGZ richt zich op het herstel of voorkoming van verergering van een psychische of psychiatrische stoornis. Deze prestatie (S-GGZ, midden complex) bevat de behandeling van jeugdigen met matige tot ernstige psychische problemen. Deze prestatie wordt ingezet als er (een vermoeden is van) een DSM benoemde stoornis, met minimaal een matige complexiteit en/of enig risico. Onder matige complexiteit wordt verstaan het samengaan van verschillende stoornissen of een stoornis die niet door de B-GGZ kan worden behandeld. Het verschil met S-GGZ hoog complex is dat het systeem van de cliënt voldoende tot steun (te verkrijgen) is om een succesvolle behandeling te realiseren. Perceel: 3a middencomplex Landelijke code: Jeugd-ggz behandeling specialistisch Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J Doelgroep: GGZ Bekijk de pagina

Speltherapie en psychomotorische therapie - individueel

Code: 45A53 Lees meer...
Bij PMT wordt op methodische wijze gebruik gemaakt van werkvormen, gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Bewegingssituaties en diverse creatieve materialen geven de jeugdigen de gelegenheid uit te drukken wat zij in woorden vaak niet kunnen. Naast het aanleren van andere coping en gedrag kan het werken aan de acceptatie van de moeilijkheden en/of het gepast kunnen omgaan met de moeilijkheden. PMT kan nooit een op zichzelf staande therapie zijn maar de omgeving moet afgestemd zijn op de ervaringen van de jeugdige in de therapie. PMT is geschikt voor zowel jongere als oudere kinderen. Speltherapie is een middel om de gestagneerde ontwikkeling van kinderen van 6 t/m 12 jaar weer op gang te brengen. Door het spel in de spelkamer kan het kind laten zien wat hij voelt en ervaart. De speltherapeut observeert, speelt mee en verplaatst zich in het kind. Van daaruit stimuleert hij het kind om de problemen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken waardoor het kind weer evenwicht ervaart. Theraplay is een vorm van speltherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie. Ook beeldcommunicatie is een vorm van speltherapie. Perceel: 3a middencomplex Landelijke code: Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (individueel) Door wie: De Kreek Premiumzorg GGZ, JIPP Psychologie Praktijk Goes, Triade Psychologenpraktijk K&J Doelgroep: GGZ Bekijk de pagina

Systeemgerichte opvoedinterventies - individueel

Code: 45A40 Lees meer...
Gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere problemen ervaren in het opvoeden en opgroeien. Hoofddoel is dat kinderen veilig en stabiel thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheid van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. De ontwikkelingsgerichte, intensieve begeleiding duurt gemiddeld acht maanden, waarin er meerdere interventies per week zijn tussen de hulpverlener en het gezin of tussen de individuele jeugdige en de hulpverlener. De problemen zijn multi-complex, er kan (tijdelijk) sprake zijn van een onveilige situatie. (WO/HBO) Prokino ook MDFT Perceel: 3a hoogcomplex Landelijke code: Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & gezin/-systeem) Door wie: Juutsom, Prokino Zorg, Stichting KIO Doelgroep: J&O, LVB Bekijk de pagina

Verblijf - kort - inclusief daginvulling

Code: 44A24 Lees meer...
Kort Verblijf is het logeren in een accommodatie met als doel het tijdelijk ontlasten van het gezin ter preventie van verergering van kind-eigen of systeem-problematiek. Cliënten hebben een beschermende woonomgeving nodig waarin de fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd en een passend pedagogisch klimaat wordt geboden. Logeren voorziet niet in de invulling van de dag-invulling. Deze is op een andere wijze geregeld. Kort Verblijf/Logeren kán bestaan uit een groepsgrootte van ongeveer 8 jeugdigen waarbij er sprake is van niet-complexe problematiek. Perceel: zes Landelijke code: Logeren: outputgericht (licht) Door wie: Stichting KIO Doelgroep: LVB Bekijk de pagina

Verblijf - tijdelijk - inclusief begeleiding

Code: 44A27 Lees meer...
Korte periode van verblijf in een neutrale omgeving voor jeugdigen die korter of langer niet thuis kunnen wonen. Het tijdelijk verblijf geeft de jongere de mogelijkheid om extra begeleid te worden bij het trainen van vaardigheden, veranderen van gedrag. Het tijdelijk verblijf kan ook een opvang zijn voor jeugdigen waar er eerst rust en duidelijkheid moet komen voordat er een ander toekomstperspectief verwezenlijkt kan worden. Kenmerk van tijdelijk verblijf is dat er specifieke begeleiding en structuur wordt ingezet, er wordt gewerkt aan het realiseren van doelen. Bij Tijdelijk Verblijf is dagbesteding, dagbegeleiding inbegrepen. Tijdelijk Verblijf is méér dan logeren, maar niet zo intensief als Verblijf met Behandeling. Logeeropvang Perceel: 3a middencomplex Landelijke code: Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (licht) Door wie: Juutsom, Stichting KIO Doelgroep: J&O, LVB Bekijk de pagina

Verblijf – inclusief behandeling

Code: 43B16 Lees meer...
Verblijf met behandeling is er voor jeugdigen met gedrags-, cognitieve of psychiatrische problemen die stabiliserende begeleiding en/of behandeling nodig hebben. De jeugdige verblijft in een omgeving waar 24/7 huisvesting en begeleiding met een behandelend karakter worden geboden. De hulpinzet van de Jeugdhulpaanbieder richt zich op terugkeer naar huis, naar een vorm van “thuis” of naar zelfstandig (begeleid) wonen. De jeugdige gaat overdag naar school of heeft professionele dagbesteding. De behandeling heeft een “normaliserend” karakter, de kind-eigen behandeling vindt niet plaats binnen het verblijf. Perceel: 3a hoogcomplex Landelijke code: Behandelen verblijf anders fulltime: output gericht Door wie: Juutsom Doelgroep: LVB Bekijk de pagina

Vertrektraining - deeltijd en voltijd

Code: 45A72 Lees meer...
Vertrektraining is een vorm van begeleiding voor jongeren vanaf 17 jaar die hulp nodig hebben bij zelfstandig leven en wonen. Er wordt gewerkt naar een stabiele leefomgeving, dagbesteding en inkomen. De begeleiding kenmerkt zich door stimuleren, training van sociale vaardigheden, realisatie van ondersteunend sociaal netwerk. De hulpverlener heeft vooral een coachende rol. Perceel: 3a middencomplex Landelijke code: Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & individueel) Door wie: Stichting KIO Doelgroep: LVB Bekijk de pagina

Wonen met begeleiding

Code: 44A06 Lees meer...
KMD Perceel: zes Landelijke code: Verblijf met lichte begeleiding Door wie: Juutsom, Prokino Zorg Doelgroep: J&O, LVB Bekijk de pagina

Tabel in totaaloverzicht zorgaanbod

Bekijk de tabel